Pravila / upute za prijavu sažetaka

Sažeci se primaju isključivo putem web-obrasca dostupnog na www.ik-2021.com Rok za prijavu i primitak sažetaka: 21.05.2021. Obavijest o prihvaćanju radova: 28.05.2021. Prihvaćaju se sažeci na hrvatskom i engleskom jeziku. Tekst sažetka može sadržavati najviše 500 riječi. Sažetak treba sadržavati slijedeće odlomke:
 1. Uvod i cilj rada (Introduction and Objectives)
 2. Materijali i metode (Materials and Methods)
 3. Rezultati (Results)
 4. Zaključak (Conclusion)
Prilikom prijave sažetka autor može izabrati preferirani način prezentacije, ali organizacijski odbor zadržava pravo odrediti način prezentacije sažetaka na Kongresu. U sažetku nije dozvoljeno navođenje referenci. Sažetak ne smije biti objavljen ili prijavljen za objavljivanje na drugom stručnom ili znanstvenom skupu. Moguće je prijaviti ili prezentirati dio rezultata koji su na drugi način prezentirani ili objavljeni. Autor koji je prijavio sažetak bit će obavješten o prihvaćanju / neprihvaćanju sažetka najkasnije do 28. svibnja 2021. Najmanje jedan od autora mora biti registrirani sudionik na kongresu i prezentirati sažetak. Jedan autor može biti prisutan na više sažetaka te prezentirati više od jednog sažetka na Kongresu. Autori koji ne prezentiraju prihvaćeni sažetak mogu biti diskvalificirani iz razmatranja za prihvaćanje sažetaka na budućim kongresima. Prijava sažetka podrazumijeva privolu svih autora na objavljivanje sažetka u tiskanom ili elektronskom obliku. Tekst sažetka neće prolaziti lekturu pa se očekuje od autora da prijave jezično korektan tekst bilo na hrvatskom bilo na engleskom jeziku. Jezično izrazito nekorektni sažeci mogu biti vraćeni autorima na korekciju ili odbijeni. za Organizacijski odbor Kongresa doc.dr.sc. Ivan Gornik, dr. med.

Pravila / upute za prijavu sažetaka

 • online slanje e-postera biti će moguće tek nakon što Organizacijski odbor donese odluku o prihvaćenim sažetcima o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.
 • svaki e-poster mora biti predan online. Autori koji su već predali svoj sažetak online moraju se prijaviti na sustav sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Nakon prijave potrebno je kliknuti na “Abstract submission”. Za svaki prijavljeni sažetak pojavit će se gumb “Upload”.
 • svaki e-poster mora biti predan od iste osobe (korisničkog računa) koja je predala sažetak.

Spremanje e-postera u .jpg / .png formatu.

 • dimenzije e-postera moraju biti 1920×1080 piksela (pejzažni format).
 • molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
 • veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.

Spremanje e-postera izrađenog u PowerPoint formatu (Save As .jpg / .png).

 • e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
 • molimo da koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman)
 • molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
 • veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.
 • e-posteri moraju biti izrađeni u pejzažnom formatu dimenzija 50,80 x 25,35 cm.
 • dozvoljen je samo jedan e-poster po sažetku
 • e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike.